පරිගණක තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්‍යා පද්ධතීන්හි වැදගත්කම පරිගණකයක් වෙත තොරතුරු සැපයිමේදි පරිගණකය එම තොරතුරු හදුනාගන්නේ සංඛ්‍යා පද්ධතීන්