පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති පාඩම් මාලාව යටතේ අප මීළඟට කතා කරමු ක්‍රියායන / වැඩසටහන් අනුඛණ්ඩ (Process)