අපි හැමෝම දන්න විදියට දත්තයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරල වචනයෙන් කිව්වොත්, විධිමත් ලෙස සංවිධානය නොවු අර්ථයක්