වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය පිළිබද දෙවෙනි පාඩමේදී (10.2)  ඔබ ලබාගත් අවබෝධයෙන් පසු, HTML භාවිතා  කර  වෙබ්