Community project by students of the Faculty of Information Technology, University of Moratuwa, Sri Lanka.

Author Archive

9.10.2 දත්තපාදකයක දත්ත නිර්මාණය කිරීම සහ කලමනාකරණය සදහා ව්‍යුහගත විමසුම් භාෂාව යොදාගැනීම (Using Structured Query Language – SQL to create and manage data in a database)

දත්ත පාලන  භාෂාව (Data Control Language – DCL)   දත්ත පාදකක් (Database) තුල ගබඩා කරන ලද

9.10.1 දත්තපාදකයක දත්ත නිර්මාණය කිරීම සහ කලමනාකරණය සදහා ව්‍යුහගත විමසුම් භාෂාව යොදාගැනීම (Using Structured Query Language – SQL to create and manage data in a database)

ව්‍යුහගත විමසුම් භාෂාව (Structured Query Language) පුළුල් පරාසයක විහිදෙන දහසකුත් දත්ත සමුහයක් , යම්කිසි කාර්යයකට හැසිරවීම