තොරතුරු වල වියුක්ත ආකෘතිය (Abstract Model of Information)  හොඳයි දත්ත හා තොරතුරු ගැන පහුගිය පාඩම් වලින් හොඳ දැනුමක් ලැබුව