වෙබ් පිටුවල අන්තර්ගතය හා සැකසුම හඳුනා ගැනීමට පෙර ඒවායේ විවිධ වර්ග හදුනා ගත යුතුවෙයි. මෙම