බුලියන් තර්කනය  – හැදින්වීම  (Introduction to Boolean Logic )   ගණනය හා තර්කමය විශ්ලේෂණය යනු පරිගණකයක මුලික ක්‍රියාවලියක් බව ඔබට