තොරතුරු හා  සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය යනු දත්ත සැකසීම හා සන්නිවේදනය සඳහා උපයොගී කරගන්නා වූ ඕනෑම තාක්ෂණික ක්‍රම