මෙමපාඩමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය පිළිබද අවධානය යොමු කරනවා.එහිදී ආරම්භක පිටුව (Home page),සම්බන්දිත