වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක සිට ග්නූ/ලිනුක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියකට සංක්‍රමණය වීමේදී ග්නූ/ලිනුක්ස් ඉතා සංකීර්ණ හා භාවිතා කිරීමට අපහසු