කානෝ සිතියම සකස් කිරීම (Preparing Karnaugh Map) තාර්කික  ප්‍රකාශනයක්  (boolean expression)  යනු  යම්කිසි ගැටළුවකට ඇති  තර්කානුකුල