නුතන ලොකයේ තොරතුරු තාක්ෂණය ප්‍රධාන  භූමිකාවකට උරදෙයි. නුතණ ලොකයේ බොහො ක්‍රියාකාරකම් රදාපවතින්නේ තොරතුරු