පරිගණක පද්ධතියක් සැලකීමේදී එහි මූලික සංරචක 4ක් හඳුනා ගත හැකි වේ. එවා නම්,  1.      දෘඩාංග