තොරතුරු තාක්ෂණය පුළුල් පරාසයක විහිදුනු විෂය පථයක්. එය දැනුම සොයා යන්නට පොළඹවන සුළු ආකර්ශනීය මෙන්ම දිනෙන්