අද වෙනකොට තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් තොර සමාජයක් ගෙන හිතන්නවත් බැරි තරමට සමාජයයි තොරතුරු තාක්ෂණයයි ඒකාබද්ධ වෙලා.