මිට ඉහත "1.1.1 තොරතුරු වල මුලික තෑනුම් ඒකක හා එහි ගති ලක්ෂණ " පාඩම මදක් සිහියට