2.3. පරිගණක ආකෘතියේ (නිර්මිතයේ) පරිණාමය ගවේෂණය කිරීම (The evolution of computer architectures) “පරිගණක නිර්මිතය” යනු සරල